Ảnh đại diện của takasoft
@takasoft
Cờ của India Gurgaon, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 04 năm 2007
1 Đề xuất

takasoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional summary: 14+ years of experience in N-Tiers and Client/Server architecture application development using Microsoft .NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5/4.0/4.5, ASP.NET/C#/VB.NET/Visual Basic 6.0 as the Front-end, MS-SQL Server 7.0/2000/2005/2008/2012, Oracle 8.0/8i, MS-Access 9X/2000 as the Back-end and experienced in the execution of Technical/Functional Process Design, Implementation activities of small and large projects. Extensive Experience in ActiveX Controls, ActiveX DLLs, ActiveX EXEs, COM, ADO, DAO, , Web Services, WCF, .Net Remoting, Web User Controls and using the Object Oriented Techniques while designing the application program development. Possess strong analytical and problem solving skills. Technical profile: Operating Systems : DOS, Windows NT/9X/XP/2000/2003/2008 Languages : VB6.0, VB.NET, C#, HTML, SQL Databases : SQL Server 7.0/2000/2005/2008/2012, Oracle 8.0/8i, MS-Access 9X/2000 GUI Tools : Visual Studio 6.0/2003/2005/2008/2010/2012/2013 Script Language : JavaScript Other Tools : MS Project 2003, MS Visio, Telerik RadControls for ASP.NET AJAX, Seagate Crystal Reports, MS Enterprise Library, Videosoft ActiveX Controls, XML
$25 USD/giờ
32 đánh giá
6.0
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự