Hình đại diện của techvialinuxsaur
@techvialinuxsaur
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ 8 tháng 6, 2019
0 Đề xuất

techvialinuxsaur

Trực tuyến Ngoại tuyến
TᴇᴄʜVɪᴀ Lɪɴᴜx ɪꜱ ᴀ ᴛᴇᴄʜɴᴏʟᴏɢʏ ᴄᴏɴꜱᴜʟᴛɪɴɢ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟɪᴢɪɴɢ ɪɴ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴᴛᴇʟʟɪɢᴇɴᴄᴇ, Wᴇʙ Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ, Mᴏʙɪʟᴇ Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ ᴀᴄʀᴏꜱꜱ Wᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ. TᴇᴄʜVɪᴀ Lɪɴᴜx ᴀɪᴍꜱ ᴛᴏ ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴀ ᴛʀᴀɴꜱғᴏʀᴍᴀᴛɪᴠᴇ ɪᴍᴘᴀᴄᴛ ғᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴀɢɪʟᴇ ᴡᴏʀᴋ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴇꜱ ɪɴ Mᴏʙɪʟᴇ ᴀᴘᴘ ᴀɴᴅ Wᴇʙ Sᴏʟᴜᴛɪᴏɴꜱ ᴀᴄʀᴏꜱꜱ ᴀ ʙʀᴏᴀᴅ ʀᴀɴɢᴇ ᴏғ ᴛᴇᴄʜɴᴏʟᴏɢɪᴇꜱ ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ Aɴᴅʀᴏɪᴅ, ɪPʜᴏɴᴇ/ɪOS, NᴏᴅᴇJS, Aɴɢᴜʟᴀʀ JS, Kᴏᴛʟɪɴ, Fʟᴜᴛᴛᴇʀ, PHP – Sʏᴍғᴏɴʏ2, Lᴀʀᴀᴠᴇʟ, Cᴏᴅᴇɪɢɴɪᴛᴇʀ, MYSQL, LAMP, WᴏʀᴅPʀᴇꜱꜱ, Mᴀɢᴇɴᴛᴏ, Dʀᴜᴘᴀʟ, E-ᴄᴏᴍᴍᴇʀᴄᴇ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ. Oᴜʀ ᴅᴇᴅɪᴄᴀᴛᴇᴅ ᴍᴏʙɪʟᴇ ᴀᴘᴘ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇʀꜱ ʟᴏᴠᴇ ᴄʀᴇᴀᴛɪɴɢ ᴀᴘᴘꜱ ᴀɴᴅ ɪᴛ'ꜱ ᴛʜᴇɪʀ ᴘᴀꜱꜱɪᴏɴ. Aꜱ ᴀ ʀᴇꜱᴜʟᴛ, ɪOS ᴀɴᴅ Aɴᴅʀᴏɪᴅ Aᴘᴘ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ ʜᴀꜱ ʙᴇᴇɴ ᴏᴜʀ ғᴏʀᴛᴇ ғᴏʀ ʏᴇᴀʀꜱ. Wᴇ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ ʙᴜɪʟᴅ ᴀᴘᴘꜱ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ, ᴄᴏɴꜱᴜᴍᴇʀꜱ, ᴀɴᴅ ᴇɴᴛᴇʀᴘʀɪꜱᴇ ᴀᴛ ᴀ ғɪxᴇᴅ ᴘʀɪᴄᴇ ᴏʀ ᴄᴀɴ ᴀᴜɢᴍᴇɴᴛ ʏᴏᴜʀ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ᴛᴇᴀᴍ ғᴏʀ ᴀ ғɪɴɪᴛᴇ ᴘᴇʀɪᴏᴅ Wᴇ ʙᴜɪʟᴅ ʀᴏʙᴜꜱᴛ ᴍᴏʙɪʟᴇ ʙᴀᴄᴋᴇɴᴅ ᴀꜱ ᴡᴇʟʟ ᴀꜱ ᴅᴏ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘ ᴡᴇʙ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ. Wɪᴛʜ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴡᴇʙ ᴅᴇꜱɪɢɴ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ᴏғ ʏᴇᴀʀꜱ Fᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴠɪꜱɪᴛ ᴏᴜʀ ᴡᴇʙꜱɪᴛᴇ "TᴇᴄʜVɪᴀ Lɪɴᴜx Pᴠᴛ Lᴛᴅ"
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Operation Head

Jan 2009

TechVia Linux is a technology consulting company specializing in advanced business intelligence, Web Application Development, Mobile Application Development across Worldwide. TechVia Linux aims to create a transformative impact for businesses with agile work practices in Mobile app and Web Solutions across a broad range of technologies.

Giáo dục

Master of Business Administration

2007 - 2009 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự