Hình đại diện của wsadik
@wsadik
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

wsadik

Trực tuyến Ngoại tuyến
//-------------------------------------------------------------------------- protected class TrackEmCommandListener implements CommandListener, Runnable { /** Current command to proccess. */ private Command currentCommand; /** Displyable of the current command to proccess. */ private Displayable currentDisplayable; /** The current command processing thread. */ private Thread commandThread; /** * The method to determine what action to take * * @param c The Command object that has been activated * @param d The Displayable object that the command was * associated with */ public void commandAction(Command c, Displayable d) { synchronized (this) { if (commandThread != null) { [login to view URL]("GORU"); // process only one command at a time return; } currentCommand = c; currentDisplayable = d; commandThread = new Thread(this); [login to view URL](); } } private void exitThread() { synchronized (this) { commandThread = null; } } /** * Perform the current command set by the method commandAction. */ public void run() { if (currentCommand == TrackEmUtil.EXIT_COMMAND) { try { destroyApp(true); } catch (MIDletStateChangeException msce) { //TBD } } else if (currentCommand == TrackEmUtil.ABOUT_COMMAND) { showAbout(); } //------------------------------------------------ synchronized (this) { // signal that another command can be processed commandThread = null; } } } /**************************************************************************/ private class UpdaterTask extends TimerTask { private int localTimer = 1; public void run() { [login to view URL]("------------------------------"); [login to view URL]("UpdaterTask:run(): (sc != null) " + (sc != null)); [login to view URL]("UpdaterTask:run(): (display == sc) " + ([login to view URL]() == sc)); [login to view URL]("UpdaterTask:run(): localTimer = " + localTimer); [login to view URL]([login to view URL]()); if (localTimer >= 20) { [login to view URL]([login to view URL]()); Thread t1 = new Thread() { public void run() { [login to view URL]([login to view URL](), [login to view URL]()); } }; [login to view URL](); Thread t2 = new Thread() { public void run() { [login to view URL](); } }; [login to view URL](); localTimer = 1; } else { localTimer++; } [login to view URL](); [login to view URL]("==============================="); } // run } /**************************************************************************/
$15 USD/hr
1 Nhận xét
0.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự