Ảnh đại diện của wsadik
@wsadik
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

wsadik

Trực tuyến Ngoại tuyến
//-------------------------------------------------------------------------- protected class TrackEmCommandListener implements CommandListener, Runnable { /** Current command to proccess. */ private Command currentCommand; /** Displyable of the current command to proccess. */ private Displayable currentDisplayable; /** The current command processing thread. */ private Thread commandThread; /** * The method to determine what action to take * * @param c The Command object that has been activated * @param d The Displayable object that the command was * associated with */ public void commandAction(Command c, Displayable d) { synchronized (this) { if (commandThread != null) { ("GORU"); // process only one command at a time return; } currentCommand = c; currentDisplayable = d; commandThread = new Thread(this); (); } } private void exitThread() { synchronized (this) { commandThread = null; } } /** * Perform the current command set by the method commandAction. */ public void run() { if (currentCommand == TrackEmUtil.EXIT_COMMAND) { try { destroyApp(true); } catch (MIDletStateChangeException msce) { //TBD } } else if (currentCommand == TrackEmUtil.ABOUT_COMMAND) { showAbout(); } //------------------------------------------------ synchronized (this) { // signal that another command can be processed commandThread = null; } } } /**************************************************************************/ private class UpdaterTask extends TimerTask { private int localTimer = 1; public void run() { ("------------------------------"); ("UpdaterTask:run(): (sc != null) " + (sc != null)); ("UpdaterTask:run(): (display == sc) " + (() == sc)); ("UpdaterTask:run(): localTimer = " + localTimer); (()); if (localTimer >= 20) { (()); Thread t1 = new Thread() { public void run() { ((), ()); } }; (); Thread t2 = new Thread() { public void run() { (); } }; (); localTimer = 1; } else { localTimer++; } (); ("==============================="); } // run } /**************************************************************************/
$15 USD/giờ
1 đánh giá
0.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của MatrixSphere Finish Codes $25.00 USD

  “Works well under pressure!!!!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự