Freelancer: ZohadEditor
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

a voice over

here is my entry with feamle recorded sound. If you need voice like this then fell free to tell me. Google drive link-https://drive.google.com/file/d/19og-stpawiC_r-SLLNoAb9hzZ_Rxjkr0/view?usp=drivesdk


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Arabic Female Voice-over
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.