1. Á quân
    số bài thi 19
    Bài tham dự #19 về 3D Rendering cho cuộc thi Bathroom addition to existing upstairs and floor plan idea for remaining space
    Đã rút