topcoder10 Avatar

Các bài tham dự của topcoder10

Cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners

 1. Á quân
  số bài thi 320
  Bài tham dự #320 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 313
  Bài tham dự #313 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 305
  Bài tham dự #305 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 299
  Bài tham dự #299 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 300
  Bài tham dự #300 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 298
  Bài tham dự #298 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 272
  Bài tham dự #272 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 354
  Bài tham dự #354 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 353
  Bài tham dự #353 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 351
  Bài tham dự #351 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 271
  Bài tham dự #271 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 315
  Bài tham dự #315 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 19. Á quân
  số bài thi 309
  Bài tham dự #309 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 307
  Bài tham dự #307 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 306
  Bài tham dự #306 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 22. Á quân
  số bài thi 318
  Bài tham dự #318 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 23. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút
 24. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút