saschabose Avatar

Các bài tham dự của saschabose

Cho cuộc thi Concept Boat Design - 1 concept only

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về 3D Rendering cho cuộc thi Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #10 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #10 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #10 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #10 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #10 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về 3D Rendering cho cuộc thi Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  3D Rendering Bài thi #9 cho Concept Boat Design - 1 concept only
  0 Thích