Freelancer: leandeganos
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design Study 5

Good day, I changed the color mode for you to check the actual colors. Thanks!

Bài tham dự cuộc thi #12 cho Design a Banner for the skyline
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

  • DREagan8602
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    If you can spread out the buildings of the city and have cando the bridge I think we are pretty close

    • cách đây 3 năm