Freelancer: Mechaion
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TFZ Logo Study 10

removed the mask, just pure skull with biohazard symbol, also tried the side view version.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    60
                   cho                     Design a Logo for Tactical training company
Bài tham dự #60

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.