Bảng thông báo công khai

  • arthursychov
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    letter I i dont like. This symbol is oto generic. also try to make cursor more like 4

    • cách đây 7 năm