Freelancer: rahardyanpp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Patchwork Principles book cover revision

i add some detail as you requested. hope you would let me win the contest. tell me if this suits you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    64
                   cho                     Design a book cover
Bài tham dự #64

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.