Freelancer: blackd51th
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry 01

Dear sir, I would like to submit my first draft for this contest. Please give your rating and feedback for this. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Design a 18/1 large poster - More jobs for good work
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.