Freelancer: catalins
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOLNEXUS 2

New entry upon feedback. Included letters "LOL" with a (pantheon) helmet sign. Adjustments can be made if its to be wished.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Design a logo to fit with site design
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.