Freelancer: PaarthDesai
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Verigate app UI

I have done main screen UI as per your requirement. Let me know what you think.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     Design an App Mockup for iPhone
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.