Freelancer: creativeblast82
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Rohan: Facebook Cover Image

Hello Sir, I am Rohan Raj Singh from India. I have more than 6 years of work experience in social media. I want to do your project. If you will give a chance to do your project than I will give to you best work. My Portfolio: http://www.coroflot.com/rohanraj82 http://www.coroflot.com/rohanraj82/Facebook-Page www.coroflot.com/rohanraj82/Facebook-Cover-Design Thanks & Regards, Rohan Raj


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Facebook Cover Banner Design
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.