Freelancer: spamfactsraid
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Just some basic css to make it look awesome

Revamped with some basic css


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Front End Developer - 100% CSS Web Design
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

 • sKIPper76
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Poor colors. Also, you lost social media icons and contact info icons; that's bad.

  • cách đây 4 tháng