1. Á quân
    số bài thi 30
    Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design / 3D Rendering Contest -  Long Term Position Available
    Đã rút