TNilufar Avatar

Các bài tham dự của TNilufar

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 172
  Bài tham dự #172 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút