Designexpert98 Avatar

Các bài tham dự của Designexpert98

Cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  Đã rút
 18. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign and Touch Up
  Đã rút