Freelancer: cutefoxes
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

APETZ LOGO Entry

Hi Holder, Please check my design, I will mock up the pizza box if you assign me. Please notice this is only the sample file, not the final format, many thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    89
                   cho                     Logo design and package design
Bài tham dự #89

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.