Freelancer: dreamhunter5280
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

Sir, please have a look on this logo. Give me feedback so that I can change according to your expectations.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    92
                   cho                     Logo for plastic jewelry shop
Bài tham dự #92

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.