1. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #36 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #36 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #29 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #24 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #23 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #7 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Graphic Design Bài thi #19 cho Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  Bị từ chối
  0 Thích