Freelancer: ju4n113
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Image quality rating

Hi, I hope you're ok. I enclose the code of my participation. Greetings. Code: 1a10ba9f-0c87-4697-bb0c-d84c01d51f16


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Rate the quality of images (qualifier challenge for academic study)
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.