Bảng thông báo công khai

  • Al3xDJ911
    Al3xDJ911
    • cách đây 3 tháng

    Hey, I just created an update version but the contest is closed so if I'm chosen as the winner I'll also send you the new logo that can be seen here: https://imgur.com/qkdIR4q

    • cách đây 3 tháng