minhaj789ji Avatar

Các bài tham dự của minhaj789ji

Cho cuộc thi business card design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 1507
  Bài tham dự #1507 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1411
  Bài tham dự #1411 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1414
  Bài tham dự #1414 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1413
  Bài tham dự #1413 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1409
  Bài tham dự #1409 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1508
  Bài tham dự #1508 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 1506
  Bài tham dự #1506 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 1505
  Bài tham dự #1505 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 1503
  Bài tham dự #1503 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 1444
  Bài tham dự #1444 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 1434
  Bài tham dự #1434 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 1425
  Bài tham dự #1425 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 1424
  Bài tham dự #1424 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 1423
  Bài tham dự #1423 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 1422
  Bài tham dự #1422 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 1421
  Bài tham dự #1421 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 1416
  Bài tham dự #1416 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 1415
  Bài tham dự #1415 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 1412
  Bài tham dự #1412 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 1410
  Bài tham dự #1410 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 1397
  Bài tham dự #1397 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 1396
  Bài tham dự #1396 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 1394
  Bài tham dự #1394 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 1388
  Bài tham dự #1388 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích