1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a 1 mobile profile  page for social personal feedback app
    Đã rút