Freelancer: abdolilustrador
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Icons - Ábdol 02

Hi! I send you the icons that I designed (Other vesion) I hope you like it. I can change the colors if you want. I wait your answer. Thanks!!!

Bài tham dự cuộc thi #15 cho                         Design some activity type icons for SocialHr.me
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.