DJohn0108 Avatar

Các bài tham dự của DJohn0108

Cho cuộc thi Infographic 4

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic 4
  Đã rút