Dizinehq Avatar

Các bài tham dự của Dizinehq

Cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Bị từ chối
  0 Thích