tanujadiware Avatar

Các bài tham dự của tanujadiware

Cho cuộc thi Product name for a global retail management platform

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Branding Bài thi #16 cho Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Branding Bài thi #14 cho Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Branding Bài thi #13 cho Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 196
  Bài tham dự #196 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 195
  Bài tham dự #195 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 194
  Bài tham dự #194 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Branding Bài thi #102 cho Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Branding Bài thi #15 cho Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích