Freelancer: vitamindesigns
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Baby Wings

The logo shows the very basic and soft colour as well round edges shows softness like clothing or a little child.

Bài tham dự cuộc thi #61 cho Design a pair of angel wings for baby clothing
Bài tham dự #61

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.