Freelancer: gzperra
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GZPERRA - Native Viewer App v0.1

Hi, although a winner has been chosen (and I don't know why?!) but here's my app. It's satisfying all the requirements and written with C#/.NET Framework. And I still offer further support :). GIF: https://imgur.com/a/SQMQYLF.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     viewer app or excel
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.