Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Indonesia, Web Scraping, Viết lại bài báo tại Châu Á