Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Nghiên cứu, Tìm kiếm qua mạng, Thiết kế đồ họa tại Châu Á