Đang Thực Hiện

Configure Reverse DNS and enable SMTP Authentication

Need correct configuring Reverse DNS, SPF and SenderID and to enable SMTP Authentication on my Unix server

Having problems with AOL, [url removed, login to view], [url removed, login to view] ect ect bouncing back all my emails

Kỹ năng: DNS, Linux

Xem thêm: earthlink net, earthlink, aol authentication, reverse, enable, dns, att, configure smtp dns, configure dns smtp, dns configure server 2012, server 2012 dns problems, configure smtp linux server, 2012 dns, configure dns server 2012, server smtp, smtp server net, dns linux, linux smtp, dns server net, linux reverse, spf smtp, configure dns linux, spf senderid reverse dns, net reverse, linux dns

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) New Port Richey, United States

Mã Dự Án: #1622309

Đã trao cho:

zeppyk

I can do it for you very quickly.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0