Truy cập camera bằng Python

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Need access camera DVR through public IP with authentication

I can access in LAN network by stream URL:

---- rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

But cannot access with public IP

Thanks

===================

Hiện truy cập video stream với URL bên dưới với IP cùng mạng LAN bằng python

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Muốn có đoạn code truy cập tương tự nhưng thông qua ip public

Chú ý: không tác động đến firewall

Python

ID dự án: #24062500

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

anayapallavi

Hello, After reviewing the detail carefully i understood that you need to Access the camera in Python and i think I am the perfect person for this job . I have a strong team having experience of more than 5 years. I d Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.4