Đã Đóng

Truy cập camera bằng Python

Need access camera DVR through public IP with authentication

I can access in LAN network by stream URL:

---- rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

But cannot access with public IP

Thanks

===================

Hiện truy cập video stream với URL bên dưới với IP cùng mạng LAN bằng python

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Muốn có đoạn code truy cập tương tự nhưng thông qua ip public

Chú ý: không tác động đến firewall

Kĩ năng: Python

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #24062500

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

anayapallavi

Hello, After reviewing the detail carefully i understood that you need to Access the camera in Python and i think I am the perfect person for this job . I have a strong team having experience of more than 5 years. I d Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.4