I would like to hire a Software Developer - 09/05/2018 10:25 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Các mô tả dự án tốt sẽ bao gồm một chút thông tin về bạn, chi tiết những gì bạn muốn đạt được và các quyết định bạn đã thực hiện cho dự án của mình. Đừng

Phát triển phần mềm

ID dự án: #16934133

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3333333 cho công việc này

Prizza18

A proposal has not yet been provided

₫3333333 VND trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0