NEED a videographer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Video a teen mental health facility inside outside. Its a large house like setting. Need photos/images of the shoot. 1min long video with music background

Dịch vụ video Biên tập video Sản xuất video After Effects Kỹ thuật Video 2D Animation Explainer Video video 360 độ Cinematography Explainer Videos Film Production Filmmaking Music Video Video Ads Chiếu video Video Conferencing Video Hardware Video Post-editing Video Processing

ID dự án: #36711218

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Hammond, United States