Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
Analytics Google Analytics Machine Learning (ML) Oracle Python
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$15 USD / giờ
Hiện ở đây là 9:15 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 3 21, 2022
0 Khuyến nghị

Ahmed M.

@am28912

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$15 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$15 USD / giờ
Chưa có
Công Việc Hoàn Thành
Chưa có
Đúng Ngân Sách
Chưa có
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

Data scientist

Computer science graduate with Organized personality and an analytical mind, as a data scientist I can help the stakeholders by supporting the decision-making process by providing analytical reports and building machine learning models that will help them make better decisions skills: - SQL - scikit-learn - Unsupervised learning - Supervised learning - Keras - Deap learning - Feature Engineering - Data analysis - Data cleaning - Data mining - Data visualization - Data warehouses - Teradata - Oracle - Big Query - DBT - Pandas - Numpy - Seaborn - Matplotlib - BI - PowerBI - Google Data Studio - Excel
Freelancer Python Developers Egypt

Liên hệ Ahmed M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Dashboard that highlight the KPIs for a super market to help them make better decisions.


https://drive.google.com/file/d/17dbYoCEeVLt-EnqoOhSKVfMeogK8V9N8/view?usp=sharing
Salse Dashboard ofr Super market
Dashboard that highlight the KPIs for a super market to help them make better decisions.


https://drive.google.com/file/d/17dbYoCEeVLt-EnqoOhSKVfMeogK8V9N8/view?usp=sharing
Salse Dashboard ofr Super market
Dashboard that highlight the KPIs for a super market to help them make better decisions.


https://drive.google.com/file/d/17dbYoCEeVLt-EnqoOhSKVfMeogK8V9N8/view?usp=sharing
Salse Dashboard ofr Super market
Dashboard that highlight the KPIs for a super market to help them make better decisions.


https://drive.google.com/file/d/17dbYoCEeVLt-EnqoOhSKVfMeogK8V9N8/view?usp=sharing
Salse Dashboard ofr Super market
Dashboard that highlight the KPIs for a super market to help them make better decisions.


https://drive.google.com/file/d/17dbYoCEeVLt-EnqoOhSKVfMeogK8V9N8/view?usp=sharing
Salse Dashboard ofr Super market
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Doing data preprocessing and visualization To a Fuel economy To discover insights and pattern that will help them in the decision making process I have used in this project seaborn and matplotlib to visualize the data and pandas and numpy to preprocess the data to make the data more suitable and ready for the visualization.

https://colab.research.google.com/drive/1JH9ZOQq86ppWeI43mfo662YNIxvWFxll?usp=sharing
Fuel company Analysis
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards
Insightful dashboards will help a telecom company to know why their customers leaves and how many customers has left the company and how can they reduce the churn, With a total customer and services status dashboard .
Telecom customer churn Dashboards

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

Bachelor of Computer Science (BCompSc), Computer science

Ain Shams University, Egypt 2016 - 2021
(5 năm)

Bằng cấp

Managing Big Data with MySQL

coursera
2021
How relational databases work, and how to use entity-relationship diagrams to display the structure of the data held within them. This knowledge will help you understand how data needs to be collected in business contexts, and help you identify features you want to consider if you are involved in implementing new data collection efforts. You will also learn how to execute the most useful query and table aggregation statements for business analysts, and practice using them with real databases

SQL Gold Badge

Hacker Rank
2021
Hacker rank ensure than any one have this badge have solve a lot of problems,The gold badge is the highest between all badges

Liên hệ Ahmed M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Python Oracle Machine Learning (ML) Google Analytics Analytics

Xem Các Freelancer Tương Tự

Python Developers in Egypt
Python Developers
Oracle Developers
Machine Learning Experts

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Python
Oracle
Machine Learning (ML)
Google Analytics
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.