Đang Thực Hiện

163948 Hot Property bug Fix

Joomla Hot Property bug fix

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: hot, bug fix, joomla fix bug, bug joomla, fix property joomla, joomla bug fix, fix bug joomla, joomla property, hot joomla, joomla hot, property joomla, bug fix joomla, joomla hot property, hot property joomla, joomla bug

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) San Antonio, United States

Mã Dự Án: #1910139

Đã trao cho:

octalsoftwaresl

As per our discussion..15 USD per man hours rate

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0