Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HafizShahan với giá $25 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

For this lab you need to create a command utility that can analyze the contents of a text file, and produce some analysis similar to the following example:

kobti@bravo:~/656/lab5$ cc lab5.c

kobti@bravo:~/656/lab5$ ./[url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view]

Number of spaces: 21

Number of characters: 75

Number of digits: 4

Number of punctuations: 4

Converted: 74 cases

--

In the above example, we read the [url removed, login to view] file specified as a command line argument, then count the number of white spaces, alphabet characters, digits and punctuations, we also convert all the lower case letters to upper case letters and write the output to the file [url removed, login to view] also specified as a command line argument, where the contents of the file are a copy of [url removed, login to view] except all the lower case characters are now upper case.

For this lab you are to implement the same features as this example, and in addition, add one more feature to count the number of VOWELS (a,e,i,o,u).

Submit your C file, and a script file demonstrating the compilation and test.

cc lab5.c

cat [url removed, login to view]

./[url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online