Đã hoàn thành

Build a One Page Basic Website for project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi artashapinyan với giá £18 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hello, there so basically people who bid a reasonable price. I will message you a storyboard of what needs to be done. It just a one page HTML/CSS/Javascript/J Query site.

Its for a project. Also I need someone with a few years of experience and good portfolio, If I like you I'll hire you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online