Đang Thực Hiện

116428 Private project

Hi I need to know if yu are ready to work next wednesday 14th feb 3p.m. to 12 a.m. EST 10 blogs must fit into that time frame.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: yu, private project article, project time frame, private time

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bp, Malaysia

ID dự án: #1862594