Fuzzy Logic Expert required -- 4

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Fuzzy Logic Expert required for a urgent project. Only bid if you know and can start right away.

Big Data Sales Excel Visual Basic

ID dự án: #20916268

Về dự án

23 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở