Đã hoàn thành

157613 Image Editing

I need the text on the shirt removed. Cloned maybe???

Thanks in advance for your help

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: help editing, editing text, shirt design image, graphic image text, editing text image, help image, image shirt, shirt editing, shirt image, editing shirt, shirt image design, design shirt image, advance image

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Fort Worth, United States

Mã Dự Án: #1903798

Đã trao cho:

weaji

Hello sir please see PM Ajith

$8 USD trong 0 ngày
(303 Đánh Giá)
7.0