Đã hoàn thành

131038 Upload files

Just need someone to upload files to server. Should take less than an hour.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: upload to server, upload files server php, upload files php, flash php upload files, flash upload php, flash upload server, php flash upload, upload files flash, flash upload, upload files, upload php flash

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Bedford, United States

Mã Dự Án: #1877206

Đã trao cho:

rainfosys1

can start now

$10 USD trong 0 ngày
(41 Đánh Giá)
4.4