Đã hoàn thành

159711 Celebrity Blog Posts

Require 40 posts immediately for a celebrity blog. Each post should be Search Engine optimized for 2 key search terms and approx two paragraphs. Each post should also require uploading a Jpeg image from the internet to accompany post.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị, SEO, WordPress

Xem nhiều hơn: celebrity, jpeg wordpress, wordpress posts terms, blog search engine, wordpress uploading jpeg, celebrity blog, seo uploading, blog engine

Về Bên Thuê:
( 182 nhận xét ) Tampa, United States

ID dự án: #1905900

Được trao cho:

spmediasl

Please check PMB for details

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0