Đã Đóng

Database programming expert needed.. -- 2

Job Description:

i need the database programming expert for my job. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: SQL, Kiến trúc phần mềm, MySQL, Lập trình cơ sở dữ liệu, Phát triển cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 625 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #31672047