Gamemaker tower defense enginecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  146,593 gamemaker tower defense engine công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ... { {'S'^0x12, 'a'^0x12,'v'^0x12,'e'^0x12,'d'^0x12,'S'^0x12,'c'^0x12,'a'^0x12,'n'^0x12} }; int len233[] = { stringLen22(someData33[0]) }; if(__2___1__s(hProc, someData33, 1, len233)) { std::cout << "Elapsed time: " << "Elapsed time: " << "[ "<<words<<" ]" << std::endl; } - Detect Handle from cheat engine and other process bool HANDLE_PROTECTION_SCAN() // OK { std::clock_t ahora = std::clock(); double segundosTranscurridos = (ahora - ultimoEjecutados) / (double)CLOCKS_PER_SEC; if (segundosTr...

  $435 (Avg Bid)
  $435 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Website builder -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a website builder to create an e-commerce website for my business. Website Type: E-commerce Specific Features: I do not have any specific features in mind for my e-commerce website. I am open to any su...for my e-commerce website. I am open to any suggestions or ideas. Number of Products: Initially, my e-commerce website will be selling 1-10 products. Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites with a user-friendly interface - Ability to incorporate payment gateways and shopping cart functionality - Knowledge of SEO optimization for improved visibility and search engine rankings - Understanding of responsive design for optimal viewing across different devices - Strong attention to detail and ability to create visually appealing pro...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the ranking of my website. Skills and Experience: - Proficient in keyword research - Knowledgeable in on-page and off-page optimization techniques - Familiar with search engine algorithms and best practices - Ability to analyze website traffic and make data-driven decisions - Experience in link building and content optimization Responsibilities: - Conduct thorough keyword research to identify relevant keywords for my business - Optimize website content to improve search engine rankings - Implement on-page and off-page optimization strategies to increase website visibility - Build high-quality backlinks to improve website authority - Monitor website traffic and provide regular reports and recommendations for improvem...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  SEO PACKAGE STRATEGY FOR EDUCATIONAL CONSULTATION AGENCY (thestudygate) Goal: - Improve search engine rankings Target Audience: - Students Industry Competitiveness: - Moderately competitive Description: We are seeking an experienced SEO expert to develop and implement a comprehensive SEO package strategy for our educational consultation agency. Our main goal is to improve our search engine rankings and increase our online visibility. Key Responsibilities: - Conduct in-depth keyword research and analysis to identify the most relevant keywords for our target audience. - Optimize our website and content for the identified keywords to improve search engine rankings. - Develop and implement on-page and off-page SEO strategies to drive organic traffic to our website. - ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can help me suppress a specific negative news article about my company on Google. The article is currently appearing on the first page of search results, and I would like it to be pushed down to the second page. Skills and Experience: - Experience in online reputation management and search engine optimization - Knowledge of Google's search algorithms and techniques for pushing down negative content - Ability to analyze and assess the current ranking of the article and develop a strategy for suppressing it - Proficiency in implementing on-page and off-page optimization techniques - Familiarity with content creation and link building to improve search rankings - Strong communication and reporting skills to track progress and provide upd...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Looking for a SUPERSTAR FULL-TIME VIRTUAL ASSISTANT to assist primarily on a variety of high-level business tasks. A committed and motivated individual who can provide efficient and effective support with a mix of valuable experiences in construction trade and industry, marketing, etc. The company is related to construction - painting and real esta...(speaking and written) -High organizational skills -Quick learner -Self starter -Punctual -Willing to grow and learn -Microsoft word, excel etc. -Must be computer savvy -Social Media marketing Some of the tasks would include: -Research -Schedule meetings -Book appointments -Help with HR -Administrative tasks -Shop/Receive quotes -Market research -Client communications -Social media marketing -Search engine optimization -All tasks a...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  Project Description: We are seeking a talented and experienced Local SEO Specialist to join our digital marketing team. The ideal candidate will have a strong understanding of local search engine optimization techniques and proven success in driving traffic and conversions for local businesses. As a Local SEO Specialist, you will play a crucial role in increasing our online visibility and driving more customers to our website.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Build an Ecommerce Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Integrate the e-commerce platform with backend systems, databases, payment gateways, and third-party APIs to ensure seamless data flow and functionality. 5. Optimization and Performance: Monitor website performance, conduct regular maintenance, and implement optimizations to enhance site speed, security, and overall performance. 6. SEO and Analytics: Implement SEO best practices to improve search engine rankings. Utilize analytics tools to gather insights, track user behavior, and make data-driven decisions to enhance the website's performance. 7. Collaboration and Communication: Work closely with the design and marketing teams to align on the visual aesthetics, branding elements, and promotional strategies for the website. 8. Testing and Quality Assurance: Conduct thoro...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá
  SEO, and website optimisation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: SEO and Website Optimization for Retail Website Description: - The main goal of this project is to improve the search engine rankings of a retail website and increase organic traffic. - The website is in the retail industry, and the client is looking for specialized SEO and optimization services to enhance their online presence and attract more potential customers. - Currently, the website has low traffic and search engine ranking, so the client is seeking assistance in improving these aspects. - The ideal freelancer for this job should have experience and expertise in SEO strategies and techniques, particularly in the retail industry. - Knowledge of keyword research, on-page and off-page optimization, backlink building, and content marketing will be crucial ...

  $201 (Avg Bid)
  $201 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  Project Title: Business Promotion for Adults Description: - I am looking for individuals to help promote my business both online and offline - The target audience for this project is adults - The budget for this promotion project is 1000 Rs Ideal Skills and Experience: - Experience in online marketing strategies such as social media marketing, email marketing, and search engine optimization (SEO) - Knowledge of offline marketing tactics including print advertising, event marketing, and direct mail campaigns - Understanding of the target audience and ability to create engaging and relevant promotional materials - Strong communication and interpersonal skills to effectively promote the business to potential customers - Creativity and innovation to come up with unique and impactful m...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  SEO for - RL 9 ngày left

  Search Engine optimization for - RL

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Simple Unreal 5.2 Project using C++ 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a freelance developer who can create a simple Unreal 5.2 project using C++. The main goal of this project is to build a simulation. Requirements: - Proficiency in C++ and Unreal Engine 5.2 (If you are an expert, this will take less than one hour) Details: - Basically, you must show a basic example of Unreal's events and delegates in a simple simulation. I will share step-by-step instructions and a sample 2-minute video with you with an example project. - You must send me the full project (in total 5 times) during development. That's the only annoying part. The project itself if simple. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. It is a very simple project with 3-day deadlines, even though it should take one hour.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer to review and correct an OCR document. The project details are as follows: The document is available via Google Docs, displaying the images and the corresponding OCR texts (that have some mistakes made by the automatic OCR engine). The task is to compare both texts and make the neccesary adjustments to the OCR text such that both texts are identical (except for formatting, which is irrelevant). Because the document is long and the time needed to review it completely is not easy to estimate, we ask to spend 15 hours on it, trying to process as much text as possible. The 15 hours can be distributed across 3 days, to fit the convenience of the freelancer. Skills required: - Strong attention to detail - Proficient in editing and handling of documents - Ab...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  As discussed for the next month of SEO work to increase search engine rank.

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Improve Website design and SEO ranking 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...users easily find the information they are looking for and improve overall usability. Additionally, I am looking for someone who can optimize the website for mobile compatibility, ensuring that it looks great and functions properly on all devices. In terms of SEO, my current ranking is low, so I am looking for someone who can implement strategies to improve my website's visibility and search engine ranking. Ideal skills and experience for this project include: - Web design expertise with a focus on user experience and navigation - Knowledge of SEO best practices and strategies - Experience in optimizing websites for mobile compatibility - Familiarity with keyword research and on-page optimization techniques - Ability to analyze website performance and make data-dr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá
  Social Media Manager/Content Creator 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a Marketing Specialist that specializes in Car Rental Business. I need to put my businesses and cars on as well as kayak etc. -should be able to manage my bookings -Must have worked with a car rental company before -Must have past experience in working with -must be equipt with search engine marketing -should be able to expand clientel via online exposure. - should know about sales promotion Only competent and serious inquires only.

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a small animated gif in the style of traditional 2D animation. The gif should loop continuously and will be used on a website. Skills and experience required: - Proficiency in traditional 2D animation techniques - Ability to create smoo...and experience required: - Proficiency in traditional 2D animation techniques - Ability to create smooth and fluid animations - Understanding of gif file formats and optimization for web use In the attached image, the following animation steps need to happen: 1) Partial query is sent from he engine to storage 2) In the storage layers, out of many scrolling zeros-and-ones (bits) some 5 bits are selected (color could change). 3) Those selected bits are put in a rectangle and sent back to the engine...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Website SEO 6 ngày left

  Project Title: PHP Website SEO MY WEBSITE IS BUILT IN HTML AND PHP Project Description: - I am looking to improve on keyword optimization for better search engine rankings. - The target geographical area for my website is local. - I am seeking a skilled SEO specialist who can help me enhance my website's visibility in local search results. - The ideal candidate should have experience in local SEO strategies and techniques. - Knowledge of keyword research and optimization is essential. - Familiarity with on-page and off-page SEO tactics, including backlink building, is a plus. - The successful freelancer will be responsible for analyzing my website's current SEO performance and implementing effective strategies to improve keyword rankings and drive more organic traffic. -...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer who can create a website for my pharmacy with a focus on SEO. The main goal of the website is to increase online sales and attract local customers. Skills and Experience: - Strong knowledge of SEO and experience in optimizing websites for search engine rankings - Proficiency in keyword optimization strategies to drive targeted traffic - Familiarity with local SEO techniques to attract customers in the specific area - Previous experience in developing websites for pharmacies or healthcare-related businesses - Ability to create an engaging and user-friendly website design - Understanding of content marketing and its role in improving SEO The website should be designed with a clean and professional layout, with easy navigation and clear...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  127 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me implement JSON-LD Schema on my landing page and offpage. Platform: Other (please specify) Requirements: - Implement JSON-LD Schema on the landing page and multiple of...multiple offpage pages - Improve the current implementation of schema on the site Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in implementing JSON-LD Schema - Familiarity with the current platform used for the landing page - Expertise in HTML/CSS and other relevant technologies - Understanding of best practices and schema markup - Ability to optimize schema for better search engine visibility If you have previous experience in implementing schema and are confident in your ability to improve the existing implementation, please submit your proposal. ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  design of the gear transmission 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  design of a one-speed helical gear transmission for the specified application. The gearbox shall realize a reduction drive between an electric motor and the driven machine. It must have a cast ir...both shafts positioned at the same height. In- and output shafts shall be parallel and located on opposite sides. Connecting to clutches shall be realized by key joints. Housing must have features for attachment to the ground, positioning of top and bottom part, top part removal (e.g. eyebolt), lubricant level check, drainage and refill. It’s gonna be used for centrifugal pump sources from diesel engine Input power: P1max = 11 [kW] Input speed: n1max = 2500 [1/min] Gear ratio: u = 0,2 [-] Profile angle: α = 20 [°] Helix angle1: β = 12 [°] Gear material: 2C45 [-] I...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...increase website traffic and generate more leads and conversions. Specific requirements for this project include: - Conducting keyword research and targeting specific keywords to optimize the website for search engines. - Analyzing competitors and implementing strategies to outperform them in search engine rankings. - Creating and implementing an SEO plan to improve website visibility and drive organic traffic. - Optimizing website content, meta tags, and headings to improve search engine rankings. - Monitoring and analyzing website performance using tools such as Google Analytics. - Providing regular reports and updates on the progress of the SEO campaign. Ideal skills and experience for this project include: - Proven experience in SEO, preferably in the healthcare i...

  $339 (Avg Bid)
  $339 Giá đặt trung bình
  113 lượt đặt giá

  Hello!! For a fashion proyect I need a small landscape, something that its in a sunset environment . I need to place an Avatar and I need 3 final pictures in different angles. I will provide the avatar and I will attached something of the Inso that I have. The 1st picture that its the night one I would like it like that but with the colo palette of the second picture.

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me implement JSON-LD SEO Schema on my landing page and offpage. Platform: Other (please specify) Requirements: - Implement JSON-LD SEO Schema on the landing page and ...pages - Improve the current implementation of SEO schema on the site Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in implementing JSON-LD SEO Schema - Familiarity with the current platform used for the landing page - Expertise in HTML/CSS and other relevant technologies - Understanding of SEO best practices and schema markup - Ability to optimize SEO schema for better search engine visibility If you have previous experience in implementing SEO schema and are confident in your ability to improve the existing implementation, please submit your proposal. ...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  This project to @joeyabuki, As discussed, you will convert our javascript game engine made in Unity 4.x to the latest version of Unity using C#. The physics must match the original engine/game.. The project is valued at $500 but if completed fully and handed over in 9 day, @joeyabuki will be entitled to a $200 Bonus and a big Thank you. regards

  $517 (Avg Bid)
  $517 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  DIGITAL MARKETING 6 ngày left

  I am looking for a digital marketing expert to help me with my project. Here are the details: Specific Services Needed: - Social media management - Search engine optimization (SEO) - Pay-per-click (PPC) advertising Goals/Objectives: - I am open to suggestions and would like the expert to propose specific goals for my digital marketing campaign Target Audience: - Adults Ideal Skills and Experience: - Proven track record in social media management, SEO, and PPC advertising - Ability to develop effective digital marketing strategies to reach and engage with the target audience - Strong analytical skills to measure and optimize campaign performance - Knowledge of the latest trends and best practices in digital marketing

  $3647 (Avg Bid)
  $3647 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer with experience in creating and updating business/corporate websites in french . The projec...of pages: More than 10 - The website will have more than 10 pages, including sections for about us, services, portfolio, testimonials, contact us, etc. Skills and experience required: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating and updating business/corporate websites. - Knowledge of SEO best practices to optimize the website for search engine visibility. - Ability to incorporate existing content into the website design effectively. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with examples of previous business/corporate websites you have created and optimize...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  VR/AR Game Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...HTC Vive, & Custom headsets . - Proficiency in creating immersive and interactive environments for VR gameplay. - Strong understanding of VR interactions and mechanics. - Ability to create a captivating adventure game with engaging storylines and puzzles with user fed coordinates . - Knowledge of multiplayer strategy game development and networking capabilities. - Familiarity with Unity or Unreal Engine for VR game development. Responsibilities: - Develop a VR adventure game with captivating storylines and challenging puzzles. - Implement multiplayer functionality to allow players to interact and collaborate in the game world. - Create immersive and interactive environments that take full advantage of VR technology. - Collaborate with the design team to create unique and en...

  $9395 (Avg Bid)
  $9395 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  SEO expert on contractual basis 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  SEO expert needed for 3-month contract Services Required: - Technical SEO Keyword Research: - Help needed with keyword research Contract Duration: - Preferred contract duration is 3 months Ideal Skills and Experience: - Proven experience in T...3-month contract Services Required: - Technical SEO Keyword Research: - Help needed with keyword research Contract Duration: - Preferred contract duration is 3 months Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Technical SEO - Familiarity with on-page and off-page optimization - Strong knowledge of keyword research and analysis - Ability to optimize website performance and enhance search engine rankings - Experience in implementing SEO best practices and staying updated with industry trends - Excellent communication and report...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  Website redisign 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  our Webpage is getting slow and we thinking about to get a new one based on Laravel. Needs to be fast, in mobile and desktop, modern and in the colors like the old one. you can check our site today at Same amount of sites, same links needs to be used text and pictures come from us. The Site needs to be SEO / Search engine optimized. ATTENTION: We not answering on freelancers who wants negotiate price. Make your statement how much it would cost with you. Not negotiable afterwords!!

  $556 (Avg Bid)
  $556 Giá đặt trung bình
  243 lượt đặt giá
  Build a website in wordpress 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled WordPress developer to build a portfolio website ...requirements: - Implement a clean and modern design that aligns with my rough design idea - Create a user-friendly interface that allows visitors to easily navigate through my portfolio - Incorporate a responsive design to ensure the website looks great on all devices - Integrate social media icons and contact forms for easy communication - Optimize the website for fast loading speed and search engine visibility Content requirements: - Some of the content, such as text, images, and logos, will be provided - However, I may need assistance in creating and finalizing some of the content If you have the necessary skills and experience in WordPress development and portfolio website design, please submit your...

  $258 (Avg Bid)
  $258 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with improving my search engine rankings in saudi arabia through backlinks Goal: - Improve search engine rankings Preferred websites: - Industry-specific blogs or websites Backlink type: - This question was skipped Skills and experience: - Experience in SEO and link building - Familiarity with industry-specific blogs and websites - Knowledge of effective backlink strategies and best practices

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  SEO for angular website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the search engine rankings of my angular website. The main goal of this project is to improve the website's visibility on search engines. Key requirements for the job include: - Expertise in search engine optimization techniques specifically for angular websites - Ability to conduct keyword research and target specific keywords provided by the client - Familiarity with competitor analysis and the ability to outperform identified competitors in search engine rankings The ideal candidate should have a proven track record in improving search engine rankings and increasing organic traffic. Additionally, strong communication skills and the ability to work collaboratively with the client are important ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá
  seo consultant 6 ngày left

  I am looking for an SEO consultant who can help optimize my website for search engines and improve its visibility to my target audience. The ideal candidate should have experience in the following areas: - On-page optimization: I need someone who can optimize my website's content, meta tags, and URLs to improve its search engine ranking. - Off-page optimization: The consultant should be able to create high-quality backlinks and promote my website on relevant platforms to increase its online presence. - SEO audit and analysis: I would like the consultant to conduct a thorough audit of my website and provide recommendations for improvement based on their analysis. In terms of my website's domain, I will provide it to the consultant before the meeting as we need him to give...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to...rankings for websites - Proficient in white hat SEO techniques - Knowledgeable in keyword research and optimization - Familiar with on-page and off-page optimization strategies - Experience in website analysis and SEO audits - Excellent understanding of search engine algorithms and ranking factors - Strong analytical skills to monitor and track keyword rankings - Effective communication and reporting skills to provide regular updates on progress If you have the expertise and experience in implementing ethical SEO techniques to improve search engine rankings, I would like to hear from you. Please provide examples of previous successful projects and your proposed strategy for bringing my keywords to Google Page 1 within the d...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  $75 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Project Description: Google Search Optimization I am looking for a skilled SEO specialist to improve the search engine optimization of my website. The current status of my website's SEO needs improvement. Target Keywords: - While I don't have a specific list of keywords, I have a general idea of the keywords I want to target. Search Engine: - The main focus of this project is to optimize my website for Google. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in improving website SEO - Knowledge of Google search algorithms and best practices - Ability to conduct keyword research and implement effective keyword strategies - Familiarity with on-page and off-page optimization techniques - Experience in analyzing website performance and making data-driven SEO recomm...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  105 lượt đặt giá

  ...keyword research to identify the most relevant and effective keywords for my website. Timeline: - I would like to see improvements in my website's search rankings within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in technical SEO and optimizing website performance. - Strong knowledge of keyword research and the ability to identify high-ranking keywords. - Familiarity with search engine algorithms and the ability to implement effective SEO strategies. - Excellent analytical skills to track and measure the success of SEO efforts. - Strong communication skills to provide regular updates and recommendations for improvement. If you are an SEO expert who can meet these requirements and deliver results within the specified timeline, I would love to discuss furthe...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  ...Designing and implementing various levels and challenges - Integrating in-app purchases and advertisements - Implementing sound effects and background music - Testing and debugging the game for smooth performance on both platforms - Adhering to project deadlines and providing regular updates Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in game development frameworks such as Unity or Unreal Engine - Strong knowledge of programming languages such as C# or C++ - Experience in creating 2D art assets and animations - Understanding of mobile game monetization strategies - Ability to design intuitive user interfaces - Strong problem-solving and debugging skills If you are a talented game developer with a passion for creating immersive action/adventure experiences, I would l...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Budget $20 a month if you bid more you will be ignored SEO Specialist Needed to Improve Google Ranking and Optimize Website We are seeking an experienced and knowledgeable SEO specialist to enhance the online visibility of our website through ethical and effective white hat SEO techniques. The ideal candidate will possess a deep understanding of search engine algorithms, on-page and off-page optimization, and have a proven track record of successfully improving website rankings. Responsibilities: Website Analysis: Conduct a comprehensive audit of our website to identify any technical issues affecting SEO performance. Provide a detailed report outlining existing problems and recommended solutions. On-Page Optimization: Optimize meta tags, headings, and content for targeted keyw...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá