Đã đóng

Website & IT -- 2

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1206 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

we are lookoling for a front end developer who can design and work with my back end coder who usses html coding to create an emagazine website similar to the boss magazine. The both of you will be working together on this project in different locations using git repository for sharing code. I will have the git repository already set up for the both of you to join.

You will need to download an IDE, ruby & ruby on rails (+) git (+) github account (+) Heroku account (+) heroku gem & SSH keys added

Please get back to us ASAP letting us know if these steps can be completed, once we know we are all set, we will then send over the rest of the project information, pay info, job description, etc & begin the downloading.

Please get back to us ASAP

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online